موضوع فعالیت شرکت

شرکت خدمات بیمه ای پاد نوین با هدف عرضه خدمات بیمه ای و با رعایت قانون تاسیس بیمه مرگزی ایران و بیمه گری، مصوبات شورایعالی بیمه، دستورالعمل ها و مفاد قرارداد بیمه تاسیس گردیده است