شعبه بانک اقتصاد نوین

تلفن

کارشناس

آدرس

آفریقا

84612226

خانم معصومی

چهارراه جهان کودک، ابتدای جردن

اسفندیار

82331011

خانم جهان پناه

بلوار اسفندیار

غدیر

88707991-5

آقای یوسفی

خ بهشتی، تقاطع ولیعصر

فردوسی

66700100

خانم نوروزی

میدان فردوسی، جنب خیابان انقلاب

صنعتگران

44186340

خانم ترابی

کیلومتر 15 جاده مخصوص

نفت

84612226

خانم زمانی

خیابان ظفر، نبش خیابان نفت