سهامداران شرکت پاد نوین
 

ردیف

سهامداران

شماره ثبت

شناسه ملی

تعداد سهام

1

شرکت تامین آتیه درخشان نوین

464660

14004600493

1,848,900

2

شرکت لیزینگ اقتصاد نوین

276421

10103024860

100

3

شرکت تامین سرمایه نوین

321752

10103584900

50,000

4

شرکت ارزی و صرافی اقتصاد نوین

266879

10103044213

50,000

5

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین

267233

10103838251

50,000

6

شرکت آتیه تابان نوین

224918

10102661270

1,000

جمع

2,000,000