هديه بيمه به سپرده‌گذاران بانک اقتصاد نوین
 
بانک اقتصاد نوين با همکاري شرکت بيمه نوين به مناسبت چهاردهمين سال تأسيس خود به منظور قدرداني از مشتريان عزيز اين بانک به سپرده‌گذاران عادي جديد يک‌ساله حقيقي خود خدمات بيمه‌اي رايگان، ارائه مي‌نمايد.