بیمه باربری

بیمه های باربری شامل بیمه حمل داخلی و بیمه های حمل و نقل بین المللی است.

  •  بیمه حمل داخلی

این بیمه محموله هایی که مبدأ، مقصد و مسیر حمل آن ها در محدوده جغرافیایی ایران قرار دارد را در مقابل خطرهای ناشی از حادثه وارد به وسیله نقلیه، آتش سوزی، انفجار، پرت و واژگون شدن تحت پوشش قرار می‌دهد و در صورت درخواست بیمه گذار با دریافت حق بیمه اضافی، دامنه پوشش را به خسارت‌های ناشی از عملیات تخلیه و بارگیری، سرقت کل محموله، شکست و ریزش و آب دیدگی و ... تعمیم می‌دهد.

  •  بیمه‌های حمل و نقل بین المللی

شامل انواع محموله‌های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی است و براساس شرایط استاندارد مؤسسه بیمه گران لندن، با هر یک از شرایط A, B, C و ... که مورد تأیید بیمه گران و مراجع حقوقی بین المللی است، صادر می‌شود.

  •  بیمه پول (وجوه)

بیمه‌های مربوط به وجوه شامل وجوه در راه، کلرینگ و وجوه در صندوق را به شرح زیر می باشد:

1-  موجودی در صندوق

بانک ها، مؤسسات مالی و شرکت ها می‌توانند موجودی نقدی خود اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مسکوکات را در تمام مدت شبانه روز در مقابل خطرها و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه و غیرمسلحانه با شکست حرز، تصرف، قهر و تهدید، آتش سوزی، انفجار، سیل، زلزله، شورش، اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور بیمه کنند. نرخ بیمه وجوه در صندوق با توجه به میزان وجوه و ارزش اوراق بهادار و مسکوکات، نوع صندوق و محل استقرار آن از نظر منطقه جغرافیایی و نحوة حفاظت از صندوق تعیین می‌گردد.

 2- بیمه حمل و نقل پول و اوراق بهادار موسسات مالی

بانک ها، مؤسسات مالی و شرکت ها می‌توانند انتقال پول از دفاتر خود به بانک ها یا واحدهای تابعه و برعکس را در سراسر کشور (داخل یا میان شهرها) در مقابل خطرهای ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه سرقت مسلحانه و غیرمسلحانه با شکست حرز بیمه کنند.

  • بیمه کشتی (شناور)

در بیمه کشتی، بیمه گر مسئول جبران خسارت وارده به بدنه شناور است که در بعضی از پوشش ها سه چهارم مسئولیت ناشی از تصادم و همچنین زیان همگانی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

  • بیمه‌های هوایی

در بیمه هواپیما، بدنه هواپیما و مسئولیت‌های عمومی‌مالکان هواپیما (نسبت به اشخاص ثالث، مسافران، بار و محموله ها) تحت پوشش قرار می‌گیرد.

الف) بیمه بدنه هواپیما

ب) مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص ثالث (غیر از مسافران)

پ) مسئولیت قانونی نسبت به مسافران

ت) مسئولیت قانونی بار و محموله ها