بیمه های اتومبیل

- بیمه شخص ثالث (بیمه اجباری در بیمه های اتومبیل)

خسارت وارد شده به اشخاص ثالث را در دو بخش مالی و جانی تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه جبران می کند.

الف- منظور از خسارت مالي در بيمه شخص ثالث، زيان‌هايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

ب- منظور از خسارت بدني در بيمه شخص ثالث هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كار افتادگي (جزئي يا كلي-موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است.

- بيمه‌نامه حوادث راننده

غرامت ناشی از فوت یا نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم اعم از کلی و جزئی ناشی از حوادث رانندگی جهت راننده مسبب حادثه را تحت پوشش قرار می دهد و شركت‌هاي بيمه موظفند بيمه حوادث راننده را به همراه بيمه شخص ثالث به بيمه گذاران ارائه نمايند.

 

- بیمه بدنه اتومبیل

در بيمه‌نامه بدنه اتومبيل، تعهد بيمه‌گر (شركت بيمه) جبران خسارت وارد به خود وسيله نقليه مورد بيمه است به اين معني كه به طور مثال بيمه‌گر (شركت بيمه) با بيمه كردن وسيله نقليه، تعهد مي‌كند چنانچه به علت هر يك از حوادث مشمول بيمه‌نامه بدنه اتومبيل، وسيله نقليه بيمه شده سرقت و يا خسارتي به آن در اثر حادثه و آتش‌سوزي وارد شود، خسارت وارده را جبران نمايد. بيمه‌نامه بدنه اتومبيل به طور معمول شامل سه خطر اصلي حادثه، آتش‌سوزي و سرقت، است.

- انواع پوشش‌هاي اضافی بيمه‌نامه بدنه

در بيمه‌نامه بدنه اتومبيل، خطرهاي ديگري نيز مي‌تواند تحت پوشش بيمه بدنه قرار گيرد كه علاوه بر خطرهاي اصلي بيمه شده شامل آتش‌سوزي، صاعقه، انفجار و سرقت می باشد، بيمه‌گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه اندکی، پوشش‌هاي اضافي و تكميلي مورد نظر خود را شامل موارد زیر بیمه نماید:

- خسارات ناشی از حوادث طبیعی(سيل، زلزله و ...)
- خسارات ناشی از شکست شیشه به تنهایی

- خسارات ناشی از سرقت درجای قطعات و لوازم خودرو

- خسارات ناشی از تاثیر مواد شیمیایی، رنگ و اسيد
- خسارات ناشی از افت قیمت وسیله نقلیه به علت وقوع حادثه

- حذف ماده ۱۰ قانون بيمه (نوسان قيمت ها تا ۲۵% در خسارات جزئي)

- هزینه ایاب و ذهاب در دوره تعمیرات