بیمه های اشخاص انفرادی شامل عمر انفرادی، حوادث انفرادی و بیمه های درمان مسافرتی خارج از کشور است.

عمر انفرادی
حوادث انفرادی
درمان مسافرتی خارج از کشور