بیمه مهندسی و انرژی

بیمه های مهندسی و انرژی راهکاری است برای واگذاري ریسک و زمینه ساز آرامش و امنیت خاطر برای سرمایه گذاری به ویژه در بخش ساخت و اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی و پروژه های انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی) و همچنین به هنگـام بهره بـرداری از پروژه هـایی که دوره سـاخت آنهـا به پایـان رسیـده است.

بیمه نامه های مهندسی و انرژی متناسب با ساختار و چگونگی فعالیت های مهندسی طراحی شده و از استاندارد شناخته شده جهانی برخوردار است. بیمه های مهندسی و انرژی را می توان در دو گروه دسته بندی کرد.

 

- گروه اول بیمه های مهندسی

بیمه نامه هایی که طرح های عمرانی و صنعتی و کشاورزی و زیربنایی به ویژه طرح های نفت، گاز و پتروشیمی در هنگام ساخت و نصب و اجرای کار را در بر گرفته و تحت پوشش تمام خطر قرار می دهد. مدت این گروه از بیمه های مهندسی و انرژی بستگی به ویژگی سرمایه و بزرگی طرح و برنامه زمان بندی اجرایی کار دارد که معمولاً چند سال به درازا می کشد. این بیمه نامه پروژه را از زمان تجهیز کارگاه تا تحویل موقت کار و برچیدن کارگاه و به دنبال آن در دوره راه اندازی و نگهداری، تحت پوشش قرار می دهد.

 

- گروه دوم بیمه های مهندسی

بیمه نامه هایی را در بر می گیرد که برای بهره برداری از کارخانه، پل، راه، مترو، پالایشگاه، نیروگاه، سد، فرودگـاه، سـازه هایی مهندسی، مـاشین آلات و تجهیزات راه سازی، ساختمانی، کشاورزی و دیگر مـاشین ها و تجهیزات پیمـانکاران، شکست مـاشین آلات، رایانه و تجهیزات الکترونیکی و ... طراحی شده اند. مدت این بیمه نامه ها سالانه است.

الف- بیمه نامه های دوره ساخت

1- بیمه تمام خطر پیمانکاران (C.A.R)

2- بیمه تمام خطر نصب (EAR)

ب- بیمه نامه های دوره بهره برداری

1- بیمه سازه های مهندسی تکمیل شده (CECR)

2-بیمه پایداری و کیفیت ساخت (بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان)

3- بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران (C.P.M)

4- بیمه شکست ماشین آلات (MB)

 

- بيمه انرژي (نفت، گاز و پتروشيمي)

پروژه‌هاي بزرگ و گسترده (نفت، گاز و پتروشيمي) كه جهت استخراج، اكتشاف، حفاري، پالايش و ... نفت، گاز و پتروشيمي در دريا و خشكي ساخته و اجرا مي شوند چه هنگامي كه در حال ساخت و نصب هستند و چه هنگام بهره برداري به عنوان پروژه هاي انرژي، تحت پوشش اين بيمه نامه قرار مي گيرند. اين بيمه نامه كليه پروژه هاي ساحلي و فراساحلي در خشكي و دريا را پوشش مي دهد. بيمه نامه هاي انرژي در چارچوب شرايط استاندارد جهاني صادر مي شوند كه پوشش هاي متنوع و گسترده در خواستي همراه با دوره هاي آزمايش و راه اندازي و دوره نگهداري را در بر مي گيرند.

- بیمه های خاص

این بیمه نامه ها در مواردی صادر می شود که ماهیتاً موضوع جدید باشد. پوشش های بیمه ای قـابل ارائـه در طرح های ویژه مالی و جانی اشخاص ثالث است.

از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بیمه اسب های مسابقه
  • بیمه گلخانه