بیمه های مسئولیت

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان

این بیمه، صدمات بدنی (جبران هزینه های پزشکی، دیه فوت و نقص عضو) وارد به کارکنان را که ناشی از مسئولیت مدنی کارفرمایان باشد، تحت پوشش قرار می دهد، انواع آن:

 • بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان ساختمانی
 • بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان پروژه های عمرانی
 •  بیمه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان ، واحدهای تولیدی، خدماتی، بازرگانی
 • و ...

- بیمه مسئولیت مدنی عمومی

این بیمه، خسارت های بدنی و مالی که در اجرای فعالیت بیمه گذار به اشخاص ثالث وارد می شود و ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار باشد را تحت پوشش قرار می دهد:

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب

بیمه مسئولیت مدنی شهرداری ها در قبال شهروندان

بیمه مسئولیت مدنی جامع (CGL)

- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای

این بیمه، مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی را که ناشی از فعالیت حرفه ای آنان در قبال خدمات گیرندگان است، تحت پوشش قرار می دهد مانند:

 • بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان، پیراپزشکان و پرستاران
 • بیمه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی کلینیک ها، درمانگاه ها و بیمارستان ها
 • بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، ناظر، محاسب
 • بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی
 •  و ...

- بیمه مسئولیت قراردادی

به طور معمول، دوطرف یک قرارداد می کوشند تعهدهای خود را به بهترین شکل انجام دهند، اما گاهی وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی موجب زیان مالی یک طرف قرارداد می گردد. این بیمه خسارت های مالی ناشی از مسئولیت قراردادی بیمه گذار در قبال طرف دیگر قرارداد را زیر پوشش قرار می دهد. این نوع بیمه برای انواع قراردادهای حمل و نقل داخلی و بین المللی در قبال گیرنده کالا از جمله قراردادهای زیر قابل ارائه است:

 •  بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل جاده ای (داخلی)
 • بیمه مسولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی جاده ای براساس شرایط کنوانسیون سی ام آر
 •  و ...