تکریم و معارفه اعضای هیات مدیره

به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق مبنی بر انتخاب شرکت تامین آتیه درخشان نوین و شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان به عنوان اعضای هیات مدیره ، در اجرای مفاد ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت، آقای احمد بهمنیار به نمایندگی از شرکت تامین آتیه درخشان نوین و آقای سعید نور محمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان به عنوان اعضاء جدید هیات مدیره شرکت انتخاب شدند.

 

   
   

پیرو این انتخاب در جلسه مورخ 02/10/1398 اعضای جدید هیات مدیره معرفی و از زحمات و تلاش های جناب آقای سعید غلام پور و جناب آقای امیر متولی حبیبی در طی تصدی مسئولیت هیات مدیره شرکت ، تقدیر و تشکر به عمل آمد .

لازم به ذکر است جناب آقای محمدرضا حاجی جعفر قلی به نمایندگی از شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل در سمت خود ابقاء شدند .